GIÁ VÀNG WAP

chung-khoan-viet-nam-thu-hut-nha-dau-tu-lon

Thêm 5 lo?i c? phi?u dua vào giao d?ch t?i TTGDCK Hà N?i
…………….

Sáng 11-12-2006, Trung tâm Giao d?ch Ch?ng khoán Hà N?i dã chính th?c dua thêm 5 lo?i c? phi?u c?a 5 Cty vào giao d?ch, g?m : CTCP Nh?a thi?u niên ti?n phong (mã giao d?ch NTP), CTCP th?ch cao xi mang(TXM), CTCP co gi?i l?p máy và xây d?ng(VMC),CTCP xây d?ng và co khí s? 1 (CMC),CTCP xây d?ng s? 2(VC2).T?ng giá tr? c? phi?u niêm y?t c?a c? 5 Cty d?t g?n 250 t? d?ng theo m?nh giá; nâng t?ng giá tr? niêm y?t t?i TTGDCK HN lên hon 8.000 t? d?ng theo m?nh giá v?i 27 lo?i c? phi?u giao d?ch.
Trong ?nh: Quang c?nh phiên giao d?ch d?u tiên.
?nh: Ph?m H?u – TTXVN